Interwały

Interwał jest to odległość między dwoma następującymi po sobie lub współbrzmiącymi dźwiękami. Do określania interwałów stosujemy oznaczenia cyfrowe.
Poniżej znajduje się zestawienie interwałów (utworzonych od dźwięku e) wraz z nazwą i oznaczeniem cyfrowym. interwaly interwaly Nazwy interwałów pochodzą od nazw łacińskich liczebników: primus = pierwszy, secúndus = drugi, tértius = trzeci, quárlus = czwarty, quínlus = piąty, séxius = szósty, séptimus = siódmy, octavas = ósmy, nónus = dziewiąty, décimus = dziesiąty, undécimus = jedenasty, duodécimus = dwunasty, tértius décimus = trzynasty, quártus décimus = czternasty, quintus décimus = piętnasty.